Statut


Tekst jednolity według stanu prawnego na dzień 19 grudnia 2011 r.

 

STATUT FUNDACJI
"ARS et BONUM”
w Szczecinie

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja "ARS et BONUM" ustanowiona przez: Panią Annę Barbarę WĘGRZYNIAK oraz Panią Danutę FALKOWSKĄ zwanymi dalej „Fundatorem” z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Kapitańskiej numer 2, oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji złożonym w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Jacka Krzysztofa Daleszyńskiego w siedzibie jego Kancelarii przy alei Papieża Jana Pawła II numer 17, za numerem repertorium A nr 13301/2010 dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (29.12.2010 r.), zmienionego aneksem do oświadczenia z dnia dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (26.01.2011 r.) sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Jacka Krzysztofa Daleszyńskiego w siedzibie jego Kancelarii przy alei Papieża Jana Pawła II numer 17, za numerem repertorium A nr 719/2011 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

 

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Szczecin.

 

§ 4.

Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 5.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jak również zagranica.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami realizujących cele zbieżne z celami Fundacji.

 

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa handlowego.

 

§ 7.

 1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem- Fundacja "ARS et BONUM" w Szczecinie.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9.

Fundacja została powołana w celu

 1. Organizowania, finansowania i prowadzenia działań mających na celu udzielenie wszelkiego wsparcia i pomocy materialnej i rzeczowej artystom, rzeźbiarzom, muzykom i twórcom różnych dziedzin kultury i osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Prowadzenia wszechstronnej działalności wspomagającej rozwój kultury fizycznej, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze sportowym.
 3. Udzielnie wszelkiego wsparcia i pomocy materialnej i rzeczowej osobom starszym, w tym w szczególności tworzenie domów emerytów, rencistów i domów pomocy społecznej dla osób starszych.
 4. Udzielania wszelkiego wsparcia i pomocy materialnej i rzeczowej wszelkim podmiotom zajmującym się działalnością sportową.
 5. Udzielania wszelkiego wsparcia i pomocy materialnej i rzeczowej młodym sportowcom.
 6. Integracji środowisk twórczych.
 7. Prowadzenia wszechstronnej działalności wspomagającej rozwój kultury i sztuki, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze kulturalnym.
 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki oraz twórczości artystycznej we wszelkich jej postaciach.
 9. Promowania oraz wspomagania inicjatyw i przedsięwzięć związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 10. Wspierania rozwoju oraz promocji młodych artystów, rzeźbiarzy, muzyków i twórców różnych dziedzin kultury.
 11. Organizowania, finansowania i prowadzenia działań mających na celu udzielenie wszelkiego wsparcia i pomocy materialnej i rzeczowej artystom, rzeźbiarzom, muzykom i twórcom różnych dziedzin kultury w promocji ich twórczości i sztuki.
 12. Organizowania, finansowania i prowadzenia działań mających na celu udzielenie wszelkiego wsparcia i pomocy materialnej i rzeczowej artystom, rzeźbiarzom, muzykom i twórcom różnych dziedzin kultury będących w wieku emerytalnym i/lub będących w chorobie.

 

§ 10.

Fundacja realizuje cele określone w § 9 statutu poprzez:

 1. Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami Fundacji, w tym w szczególności artystów, rzeźbiarzy, muzyków i twórców różnych dziedzin kultury, młodych sportowców, podmiotów zajmujących. się działalnością sportową oraz osób starszych.

 2. Organizowanie i finansowanie nagród i stypendiów dla młodych artystów, rzeźbiarzy, muzyków i twórców różnych dziedzin kultury, sportowców i osób starszych.

 3. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe artystów, rzeźbiarzy, muzyków i twórców różnych dziedzin kultury.

 4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób starszych.

 5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe młodych sportowców oraz podmiotów zajmujących. się działalnością sportową.

 6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 7. Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.

 8. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie: wystaw, wernisaży, występów, spotkań, koncertów, konkursów, imprez publicznych, festiwali, festynów, bankietów, happeningów sprzyjających celom Fundacji.

 9. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie: seminariów, wykładów, konferencji, kongresów sprzyjających celom Fundacji.

 10. Działalność informacyjną i wydawniczą.

 11. Prowadzenie galerii.

 12. Prowadzenie serwisów internetowych służących do prezentacji oraz promocji artystów, rzeźbiarzy, muzyków i twórców różnych dziedzin kultury, młodych sportowców oraz podmiotów zajmujących. się działalnością sportową.

 13. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

 14. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

 15. Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

 16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 17. Udostępnienie lokali mieszkalnych artystom, rzeźbiarzom, muzykom i twórcom różnych dziedzin kultury znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 18. Wynajem sal, pomieszczeń, lokali sprzyjających celom Fundacji.

 19. Tworzenie domów emeryta, rencisty i domów pomocy społecznej.

 

§ 11.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12.

 1. Majątek Fundacji przy jej ustanowieniu, stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 4.000,- PLN (słownie: cztery tysiące złotych) stanowiącej składniki majątkowe przekazane po połowie przez fundatorów, z tym że kwotę 1.000 PLN ( jeden tysiąc złotych) fundatorzy przeznaczają na działalność gospodarczą. W okresie późniejszym majątek fundacji stanowić będą także środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 2. Majątek fundacji i dochody uzyskane z działalności gospodarczej służą tylko i wyłącznie realizacji celów statutowych fundacji.

 

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 14.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. subwencji, dotacji,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

 5. odsetek bankowych pochodzących z lokat kapitałowych, operacji finansowych, pożyczkowych,

 6. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

 7. zaciągania pożyczek,

 8. inne wpływy i dochody.

 

§ 15.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 17.

Organem Fundacji jest: Zarząd.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 18.

 1. Zarząd składa się od 1 do 5 osób. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu ustala Fundator.

 2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora. Fundator odwołuje i powołuje również członków Zarządu, w sytuacjach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

 5. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora w trakcie trwania kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) trwałej choroby lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, co zostanie stwierdzone świadectwem lekarskim,

d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e) nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,

f) istotnego naruszenia postanowień Statutu przez członka zarządu,

g) utarty zaufania przez Fundatora do członka zarządu.

 

§ 19.

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

 

§ 20.

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

 

§ 21.

Zarząd:

 1. kieruje działalnością Fundacji,

 2. reprezentuje ją na zewnątrz i zaciąga zobowiązania majątkowe,

 3. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,

 4. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

 5. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

 6. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

 7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

 8. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

 9. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

 10. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

 11. występuje z wnioskiem w sprawie zmiany celów Fundacji,

 12. powołuje kierowników, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

 

§ 22.

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – do składania oświadczeni woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego:

a. do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania dokumentów o wartości do 5.000,- (pięć tysięcy) złotych, upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji;

b. do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 

§ 23.

 1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

 2. W przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy dla ważności uchwały wymagana jest obecność obu członków Zarządu, zaś uchwałę uważa się za podjętą jeżeli za jej przyjęciem głosował co najmniej Prezes Zarządu.

 

§ 24.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

§ 25.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, o ile Fundator tak postanowi.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.

 

§ 26.

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

 

ROZDIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 27.

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

a. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

b. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

c. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

d. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

e. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

f. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

g. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

h. 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

i. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

j. 87.30. Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

k. 87.90 Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

l. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

m. 88.99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

n. 90.01.Z. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

o. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

p. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

q. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

r. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

s. 93.12.Z Działalność klubów sportowych

t. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

u. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

v. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

w. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

4. Działalność gospodarcza może być prowadzona samodzielnie przez Fundację lub jej wyodrębnioną jednostkę organizacyjną.

5. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

6. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa, a także dokona wpisu Fundacji do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

7. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundacje wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU i CELÓW FUNDACJI

§ 28.

 1. Zmiany w statucie lub zmiany celów Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd po uprzednim uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii Fundatora w zakresie proponowanych zmian lub propozycji zmiany celów Fundacji.

 2. Zmiany statutu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2.  

Kontakt


Fundacja "ARS et BONUM"

ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin

+48 91 48 06 101

+48 91 44 80 523

fundacja@arsetbonum.pl

Formularz kontaktowy