Fundacja


PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa: Fundacja "ARS et BONUM"
Rodzaj organizacji: Fundacja
Data powołania: 29 grudnia 2010 roku
Adres siedziby: ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin
Fundatorzy: Anna Węgrzyniak, Danuta Falkowska
Prezes Zarządu: Maciej Pirczewski

 

KRS: 0000378913
NIP: 851-315-54-62
REGON: 320983851
Nr konta bankowego: 84 1050 1559 1000 0090 7956 9183 (ING Bank Śląski S.A.)

 

POWSTANIE FUNDACJI

Fundacja "ARS et BONUM" została powołana przez Fundatorki - Panią Annę Barbarę Węgrzyniak oraz Panią Danutę Falkowską, które w dniu 29 grudnia 2010 roku parafowały stosowny akt notarialny przed notariuszem - Panem Jackiem Krzysztofem Daleszyńskim.

 

CELE FUNDACJI

Kultura, sztuka i sport pełnią istotną rolę w życiu społecznym. Dlatego też jednym z głównych celów Fundacji "ARS et BONUM" jest organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań majacych na celu udzielanie wszelkiego wsparcia i pomocy materialnej i rzeczowej artystom, rzeźbiarzom, muzykom i twórcom różnych dziedzin kultury oraz sportowcom, a także osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Fundacja stawia sobie również za cel promowanie oraz wspomaganie inicjatyw i przedsięwzięć związanych z kulturą i sztuką. Mając na względzie, iż kultura jest nie tylko świadectwem czasów współczesnych, lecz także tych minionych, Fundacja prowadzi różnorodną działalność zorientowaną na ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Jej celem jest także wszechstronna działalność wspomagająca rozwój kultury fizycznej, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym.

 

SPOSOBY DZIAŁANIA

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw o charakterze kulturalnym i sportowym oraz organizowanie i finansowanie nagród i stypendiów dla młodych artystów, rzeźbiarzy, muzyków i twórców różnych dziedzin kultury, sportowców i osób starszych.

W zakresie podejmowanych przez nią działań jest także inicjowanie, organizowanie i finansowanie wystaw, wernisaży, występów, spotkań, koncertów, konkursów, imprez publicznych, festiwali, festynów, bankietów i happeningów oraz seminariów, wykładów, konferencji i kongresów sprzyjających jej celom statutowym.

Fundacja prowadzi także działalność informacyjną i wydawniczą. Jest również gotowa do prowadzenia serwisów internetowych służących prezentacji i promocji artystów i sportowców oraz do udziału w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi i współpracy z podmiotami prowadzącymi zbieżną działalność.

Kontakt


Fundacja "ARS et BONUM"

ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin

+48 91 48 06 101

+48 91 44 80 523

fundacja@arsetbonum.pl

Formularz kontaktowy